PRAVNO OBVESTILO

Blagovne znamke tretjih oseb, prikazane na spletni strani, niso last družbe Pinocchio d.o.o. in se na spletni strani uporabljajo izključno za prikaz aplikacije logotipa na izdelkih. Ideje in koncepti, vsebovani na spletni strani, so izključna last družbe Pinocchio d.o.o.. Prejemniku se prepoveduje, da bi koncepte, izdelane idejne zasnove in rešitve, avtorska dela in druga dela, ki so vsebovana na spletni strani, uporabil sam ali preko povezanih oseb, ali jih posredoval in odplačno ali neodplačno prepuščal v uporabo tretjim osebam brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Pinocchio d.o.o. oziroma brez naprej sklenjene pisne pogodbe s podjetjem Pinocchio d.o.o.. Prejemnik, ki ravna v nasprotju z zgoraj navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe PINOCCHIO d.o.o Celje

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja družbe Pinocchio d.o.o. Celje (dalje: splošni pogoji družbe) se uporabljajo za vse oblike poslovnega sodelovanja med družbo in poslovnimi partnerji, ki sodijo v okvir registrirane dejavnosti družbe.

Splošni pogoji se uporabljajo za vse potencialne stranke in za vse poslovne partnerje, torej tako za individualne naročnike kot za subjekte, s katerimi ima družba sklenjene individualne pogodbe o poslovnem sodelovanju (dalje: stranka, pogodbenik).

Splošni pogoji družbe dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenikoma in zavezujejo tako kot ti ne glede na to, ali so vsebovani v pogodbi med pogodbenikoma ali pa se pogodba na splošne pogoje le sklicuje.

Če se splošni pogoji in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo ti slednji, torej posebni dogovori med pogodbenikoma.

Splošni pogoji družbe so objavljeni na spletni strani družbe. Pogodbenik se izrecno opozori na splošne pogoje družbe najkasneje v ponudbi in se kasneje ne more sklicevati, da mu niso bili poznani.

2. SKLENITEV POGODBE

Pogodba je sklenjena, ko se stranki zedinita o njenih bistvenih sestavinah in v znak tega soglasja podpišeta pisno pogodbo. Kot pisna pogodba velja tudi pisna ponudba, sprejeta, odobrena in podpisana s strani naslovnika ponudbe, ki se hkrati šteje kot naročilo. Ustni dogovori zavezujejo od tedaj dalje, ko jih stranki pisno potrdita ali v obliki aneksa k pogodbi ali preko e-naslovov, določenih v pisni pogodbi.

Pisna pogodba iz prejšnjega odstavka je pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru zahteve pogodbenika po spremembi naročila, je družba dolžna spremembo upoštevati, če je to glede na fazo izpolnitve pogodbe še možno, in pod pogojem, da sta stranki pisno, v skladu s prvim odstavkom te točke na novo dogovorili predmet pogodbe, ceno in rok dobave ter morebitne druge pogoje pogodbe, ki so bistveni glede na spremembo naročila. V kolikor sprememba naročila ni več možna ali če stranki ne dogovorita novih pogojev pogodbe, se šteje, da ostaja v veljavi že sklenjena pogodba, ki zavezuje obe stranki.

Pogajanja pred sklenitvijo pogodbe ne zavezujejo, vendar pa odgovarja stranka, ki se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo, za škodo, ki jo je povzročila drugi stranki. Za škodo odgovarja tudi stranka, ki se je pogajala z namenom skleniti pogodbo, pa je ta namen brez utemeljenega razloga opustila in tako drugi stranki povzročila škodo.

V kolikor stranka pred pogajanji ali po pogajanjih družbi odda pisno naročilo ali pisno povpraševanje, mora ta vsebovati tako natančen opis potencialnega predmeta pogodbe (opis izdelka, količine, materialov, roka izdelave itd.), da se lahko družba odloči o tem, ali bo začela pogajanja oziroma začela z aktivnostmi v smeri sklenitve pogodbe. V kolikor stranka želi uporabiti določen material, njen logotip, določeno grafiko itd., mora to gradivo posredovati družbi, hkrati z ustreznimi dokazili o tem, da je nosilec ustreznih pravic iz naslova intelektualne lastnine. Če naročnik teh izjav ne posreduje, družba šteje, da je naročnik imetnik teh pravic.

Stranka je v vsakem primeru dolžna urediti vse pravice iz naslova intelektualne lastnine in se šteje, da je imetnik teh. Družba ne prevzema nobene odgovornosti do tretjih oseb iz tega naslova, če pa bi bila dolžna karkoli plačati ali bi utrpela kakršnokoli škodo zato, ker stranka v nasprotju s temi določili splošnih pogojev ni bila imetnik pravic iz naslova intelektualne lastnine, ima družba do nje regresni zahtevek.

Ponudba veže družbo do izteka roka, ki je naveden kot rok, v katerem mora stranka ponudbo sprejeti. Ponudba se šteje za sprejeto le v primeru, ko prejemnik ponudbe sprejem ponudbe pisno potrdi, in se šteje za sprejeto, ko družba prejme pisno potrditev. Rok za izvršitev storitve ne more začeti teči prej, preden ni ponudba sprejeta, ne glede na morebiten drugačen dogovor.

Pod pogoji, ki jih določa družba, je predmet ponudbe in plačila tudi ponudba za kreativno rešitev.

3. CENE IN PLAČILA

Vse cene, navedene v ponudbah, pogodbah ali drugi izmenjanih listinah so v EUR brez DDV. Uporablja se pariteta EXW BUKOVŽLAK 101, Celje.

Cene, navedene v ponudbi, veljajo le za čas veljavnosti ponudbe. Družba ima pravico do zvišanja cene, v kolikor se v času veljavnosti ponudbe ali v času veljavnosti pogodbe bistveno zvišajo cene storitev ali materialov. O tem je dolžna nemudoma obvestiti stranko oziroma pogodbenika.

V primeru, da je družba za pogodbenika izvedla kreativno rešitev, ki je bila predmet samostojne ponudbe in plačila, se pod pogoji družbe to plačilo lahko upošteva v obliki za vsak konkretni primer določenega diskonta, če je izvajalec na podlagi kreativne rešitve družba.

Plačilo se mora izvesti v rokih, navedenih na računu, v kolikor ni med strankama dogovorjen drugačen način plačila (avans, predračun itd.).

V primeru zamude s plačilom stranka oziroma pogodbenik dolguje tudi zakonske zamudne obresti za čas zamude po slovenskem pravu.

Plačila se izvajajo z nakazilom na TRR družbe.

Družba si pridržuje lastninsko pravico na predmetu pogodbe tudi potem, ko predmet pogodbe izroči kupcu, vse dotlej, dokler kupec ne plača vse kupnine (pridržek lastninske pravice).

4. IZROČITEV PREDMETA POGODBE

Družba dobavi predmet pogodbe v roku, določenem s pogodbo in v skladu s temi splošnimi pogoji. Rok za dobavo ne more začeti teči prej, preden stranka ne prejme s strani stranke vse grafične materiale, podatke, skice itd., ki so nujno potrebni, da družba sploh lahko začne izpolnjevati naročilo oziroma pogodbo. Če je dogovorjeno plačilo predujma, rok za dobavo ne more začeti teči prej, dokler predujem ni plačan.

Blago se dostavlja s pošto ali dostavno službo na stroške kupca. Družba dostavi blago le v primeru posebnega dogovora, na svoje stroške pa prav tako le v primeru posebnega dogovora.

Če je dogovorjena dobava po prejemu celotnega plačila predmeta pogodbe, družba ni dolžna dobaviti blaga prej, preden ne prejme plačila. V primeru, če družba skladno s temi pogoji ali pogodbenimi pogoji odstopi od pogodbe, dobave ni dolžna izvršiti.

Kupec je dolžan dobavljeno blago nemudoma pregledati. V kolikor ugotovi očitne napake, je dolžan o tem v 8 dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma obvestiti družbo, sicer izgubi pravice, ki bi mu šle iz tega naslova, če bi napaka obstajala. V obvestilu o napaki mora kupec napako natančno opisati ter družbo pozvati k pregledu, pogodbenika pa se lahko dogovorita, da pogodbenik družbi stvar z napako pošlje.

Družba ne odgovarja za napake, ki se pojavijo potem, ko mine šest mesecev od izročitve predmeta pogodbe. Po šestih mesecev je odgovornost družbe iz naslova jamčevanja za napake izključena.

5. VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

Vsi podatki in informacije družbe, ki jih z namenom sklenitve posla ali/in izpolnitve pogodbe pridobi stranka, so poslovna skrivnost družbe, prav tako so poslovna skrivnost vse med stranko oziroma pogodbenikom in družbo izmenjane listine in komunikacija.

Kršenje teh določil je razlog, iz katerega sme družba takoj odstopiti od pogodbe, družba pa je upravičena do povrnitve škode, ki ji je zaradi te kršitve nastala in/ali ji bo nastala, torej vključno z izgubo na dohodku.

Zaupni podatki, za katere velja dolžnost varovanja, so:
– vsi podatki in/ali informacije komercialne, finančne in tehnične narave ter vse druge informacije, ki pri družbi veljajo kot zaupne ali bo iz njihove vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave ter so vsebovane na kakršnemkoli mediju in v kakršnikoli obliki;
– vse poslovne skrivnosti družbe, ki so izrecno opredeljene ali označene kot poslovne skrivnosti;
– vsi izdelki, predmeti, kreativne rešitve, koncepti, ideje, risbe, vizualizacije itd. ter razvoj in proizvodnja v lasti družbe;
– vsi podatki in/ali informacije in/ali dokumenti na kakršnemkoli mediju in v kakršnikoli obliki, ki jih pripravi stranka oziroma pogodbenik na podlagi oziroma v zvezi z zaupnimi podatki;
– vsi medsebojni ustno in na drug način sklenjeni dogovori med družbo in stranko oziroma pogodbenikom.

Vsi zaupni podatki, ki so posredovani v katerikoli fazi sklepanja pogodbe ali tudi po sklenitvi pogodbe, so izključna last družbe. Stranki oziroma pogodbeniku se prepoveduje, da bi zaupne podatke, ki so mu bili posredovani, uporabil sam ali preko povezanih oseb, ali jih posredoval ter jih odplačno ali neodplačno prepuščal v uporabo tretjim osebam. Vse navedeno je dopustno le ob predhodnem izrecnem pisnem soglasju družbe in v skladu s pogoji tega soglasja. Stranka oziroma pogodbenik, ki ravna v nasprotju s to določbo, je družbi civilno in kazensko odgovorna.

Stranka oziroma pogodbenik je na zahtevo družbe dolžan podpisati dogovor o nerazkrivanju informacij.

6. ODSTOP OD POGODBE

Kupec ne more odstopiti od pogodbe od tedaj dalje, ko je družba zaradi izpolnitve pogodbe že začela z opravljanjem storitve.

V vsakem primeru je kupec zaradi neutemeljenega odstopa od pogodbe dolžan družbi povrniti vso nastalo škodo na podlagi računa, ki ga izstavi družba.

7. REŠEVANJE SPOROV

Stranki pogodbe rešujeta spore sporazumno, če to ni mogoče, pa je za reševanje sporov pristojno slovensko sodišče, in sicer po sedežu družbe, uporabi pa se slovensko pravo.

8. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji poslovanja veljajo od dneva 6.9.2019.


September 2019

PINOCCHIO d.o.o.
Direktor Božidar Bašič